Reklam
Reklam

Yeşil kartlılar dikkat!

Vizesi dolan yeşil kartlılar bir ay içinde gelir testi yaptıracak, yaptırmayadan 200 TL prim alınacak

Yeşil kartlılar dikkat!
Yeşil kartlılar dikkat!
Reklam

9 milyon 140 bin yeşil kartlı 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak. Vize süresi devam eden yeşil kartlılar için yeni yılda halen yürürlükteki uygulamalar geçerli olurken vize süresi dolan yeşil kartlıların bir ay içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testi yaptırmaları gerekecek. Aksi takdirde gelir testi yaptırmayan yeşil kartlıların asgari ücretin iki katı geliri olduğu kabul edilerek bu kişilerden 200,88 TL Genel Sağlık Sigortası primi alınacak.

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında, 1 Ocak 2012’den itibaren Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak yeşil kartlıların tabi olduğu şartlar açıklandı.

BİR AY İÇİNDE GELİR TESTİ YAPTIRMAYANLARIN GELİRLERİ ASGARİ ÜCRETİN 2 KATI OLARAK KABUL EDİLECEK

Yönetmelik’e göre, genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, SGK tarafından re’sen tescil edilecek. Bu kişiler için, gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı prime esas asgarî kazanç tutarı olarak esas alınarak primleri tahakkuk ettirilecek. Ayrıca, gelir tespitini yaptırmak üzere bir ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurması gerektiği SGK tarafından re’sen tescil edilen kişilere bildirilecek.

Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile genel sağlık sigortası tescilinin yapıldığına dair tebligatın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenlerin gelirleri asgarî ücretin iki katı olarak kabul edilecek.

Gelir testine tâbi tutulacak kişinin gelir testini yaptırmak üzere vakfa bizzat yazılı başvurusu esas alınacak. Aynı aileden birden fazla kişinin gelir testine tâbi tutulacak kişi olması hâlinde aynı form ile başvuru yapılabilecek.

Gelir testine tâbi tutulacak kişilerden, aile içinde kişi başına düşen gelirinin asgarî ücretin iki katından fazla olduğunu beyan edenler için gelir testi yapılmaksızın, beyan edilen gelir esas alınarak genel sağlık sigortası tescili yapılacak.

BAŞVURULAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA YAPILACAK

Gelir tespiti yapılması için başvuracak kişiler, gelir tespitine esas teşkil edecek göstergeleri içeren başvuru formu ile müracaat edecek. Ancak, başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenecek.

Başvuru, kişinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılacak.

Öte yandan, gelir tespitinde aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluşan aileye ilişkin ön inceleme Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi (BSYHP) üzerinden yapılacak.

Ayrıca, başvuru formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda yapılan gelir testi sonucunu doğrulamak amacıyla Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde vakıf personeli tarafından tanıtıcı kimlik belgesi gösterilmek suretiyle hane ziyareti bilgi formu kullanılarak, başvuruda bulunanların ikametgâhlarına gidilerek hane ziyaretleri gerçekleştirilecek.

GELİR TESPİTİ YAPILACAK HALLER

Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona erenler için gelir tespiti yapılacak.

Gelir tespiti yapılan genel sağlık sigortalılarının gerekli görülen hâllerde veya genel sağlık sigortalılarının gelir durumlarının değişmesi sonucu gelir tespitinin yenilenmesi taleplerinin yerinde bulunması ya da vakıf veya SGK tarafından gelir durumlarının değiştiğinin tespit edilmesi hâlinde, 14’üncü madde esaslarına göre gelir tespitleri yeniden yapılacak. Gelir tespitinde, aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluşan aile esas alınacak.

Aile bireylerinden birinin veya birkaçının genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olması, diğer aile bireylerinin genel sağlık sigortalılığı için yapılacak gelir tespitinde esas alınmalarına engel teşkil etmeyecek.

Yaşları ne olursa olsun aynı hanede yaşayan evli olmayan çocuklar gelir tespitinde aile içinde değerlendirilecek.

Öğrenim nedeniyle geçici olarak aynı hanede yaşamayan 25 yaşını doldurmamış evli olmayan çocuklar, öğrenimleri süresince aile içinde değerlendirilecek.

ASGARİ ÜCRETİN 3’TE BİRİNDEN AZ GELİRİ OLANLARIN PRİMİ DEVLETTEN

Yapılan gelir tespiti sonrasında aile içinde kişi başına düşen gelir tutarı asgarî ücretin üçte birinin altında olduğu tespit edilenler için, aile içinde genel sağlık sigortalısı veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayan birey sayısı kadar genel sağlık sigortası tescili yapılacak. Bu kişilerin genel sağlık sigortası primini Devlet ödeyecek. Yapılan gelir tespiti sonrasında aile içinde kişi başına düşen gelir tutarı; asgarî ücretin üçte birine eşit veya üçte biri üzerinde olduğu tespit edilenlerin genel sağlık sigortası tescili yapılacak ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, tescili yapılan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmış sayılacak.

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcu bulunan ve bu borcu 21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’inci maddesine göre tecil ve taksitlendirmeyen sigortalıların, 18 yaş altı çocukları hariç olmak üzere, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmak için talepte bulunmaları hâlinde, yapılacak gelir tespiti sonrasında bu kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınacak.

GELİR TESPİTİNDE AİLE İÇİNDE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİRİN AYLIK TUTARI BAZ ALINACAK

Gelir tespitinde, aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilecek. Gelir tespit yönteminde, BSYHP üzerinden puanlama formülü esasına göre belirlenecek hane geliri ve kişi başına düşen gelir kullanılacak. Puanlama formülünde kullanılacak haneye ilişkin veriler, BSYHP’den ve hane ziyaretinden elde edilen bilgilerden oluşacak.

Aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarının tespitinde, puanlama formülünün gelir, harcama ve servet verileri dikkate alınarak geliştirilen gelir tespit ölçütleri kullanılacak. Puanlama formülünde ekonomik ve sosyal şartların değişmesi nedeniyle Bakanlık ve SGK’nın önerisi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun kararı ile güncellemeler yapılabilecek.

GELİRİ ASGARİ ÜCRETİN 3’TE BİRİNDEN AZ OLANLARIN SAĞLIK HARCAMALARI İLGİLİ KAMU İDARELERİNDEN TAHSİL EDİLECEK

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilen aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı, prime esas kazanç alt sınırının üçte birinden az olanlardan, gelir tespitine esas alınan aile bireylerinden genel sağlık sigortalısı veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanların tamamı, genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek. Bunların genel sağlık sigortası primleri, SGK tarafından ilgili kamu idarelerinden tahsil edilecek.

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilen aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı, prime esas kazanç alt sınırının üçte birine eşit veya üçte birinden fazla olanlardan, gelir tespitine esas alınan aile bireylerinden genel sağlık sigortalısı veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanların genel sağlık sigortalısı olarak tescili ile ilgili esaslar SGK tarafından belirlenecek.

Genel sağlık sigortası tescilinin re’sen yapıldığı tarihten itibaren prim tahakkuk ettirilecek ve ödeme yükümlülüğü başlayacak.

SGK tarafından, gelir tespiti herhangi bir nedenle yapılmamış olanlardan, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden genel sağlık sigortası primi alınacak. Bu kişiler, gelir tespitinin sonucuna göre ya 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında ya da genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek. 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında tescil edilmesi veya prime esas kazanç alt sınırının üçte biri üzerinden (g) bendi kapsamında tescil edilmesi hâlinde, gelir tespitinin sonuçlandığı tarihe kadar alınan genel sağlık sigortası primleri herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilecek.

15 GÜN İTİRAZ SÜRESİ VAR

SGK tarafından tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karşı, tebligatın yapıldığı genel sağlık sigortalısınca kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde gelir tespitini yapan vakfa yazılı olarak itiraz edilebilecek.

İtirazlar, itirazın vakıf kayıtlarına intikal tarihinden itibaren 15 gün içinde, heyet tarafından karara bağlanarak alınan karar itirazda bulunan genel sağlık sigortalısına ve SGK’ya bildirilecek. Heyet gerekli gördüğü hâllerde itirazı karara bağlamadan önce vakıf personeline inceleme yaptırabilecek.

 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanuna göre 1 Ocak 2012 tarihine kadar yeşil kart verilenler, 1 Ocak 2012 tarihinde gelir tespitine tâbi tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek. Bu kişilerin yeşil kart vize tarihinden itibaren bir ay içinde gelir tespitini yaptırmak üzere vakıflara başvurmaları gerektiği Bakanlık ve SGK tarafından kamuoyuna duyurulacak. Bu kişilerin gelir tespitleri bu Yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde vakıflar tarafından yapılacak.

Reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bursa'da Akbank desteğiyle E-Ticaret Fırtınası esti
Bursa'da Akbank desteğiyle E-Ticaret Fırtınası esti
Çin-ABD rekabeti Ay’a kadar uzandı
Çin-ABD rekabeti Ay’a kadar uzandı