Reklam
Reklam

Güvenilir Olmayan Yemler Piyasaya Sürülemeyecek

Güvenilir olmayan yemler piyasaya sürülemeyecek Güvenilir olmayan yemler piyasaya sürülemeyecek.

Güvenilir Olmayan Yemler Piyasaya Sürülemeyecek
Güvenilir Olmayan Yemler Piyasaya Sürülemeyecek
Reklam

Güvenilir olmayan yemler piyasaya sürülemeyecek Güvenilir olmayan yemler piyasaya sürülemeyecek. Yem işletmecisi, piyasaya arz ettiği yemin güvenilir, tanımlanan veya beyan edilen özelliklerine ve amacına uygun, bozulmamış ve ticari olarak uygun kalitede olmasını,mevzuata uygun olarak etiketlenmesini, paketlenmesini ve piyasaya arzını sağlamakla yükümlü olacak. Eski yönetmeliğe göre piyasaya sunulmuş yemler, bugünden itibaren bir yıl süre ile piyasada bulunabilecek. Yem işletmeleri, bu Yönetmeliğin yayımından önce ilgili yem mevzuatına uygun olarak bulundurdukları mevcut etiketleri 6 ay süreyle kullanabilecek. Bu etiketlerin kullanıldığı yemler de bugünden itibaren bir yıl süreyle piyasada bulunabilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, 5996 sayılı Kanunda genel prensipleri belirtilen yem güvenilirliğini en yüksek düzeyde sağlamak, hayvan sağlığı ve halk sağlığını korumak, kullanıcı ve tüketicilerin yeterince bilgilendirilmesini sağlamak ve yemlerin piyasaya arzı ve kullanımı ile ilgili şartları düzenlemeyi amaçlıyor. Yönetmelik; ilaçlı yemler, yemlerde istenmeyen maddeler, yem katkı maddeleri, insanlar tarafından tüketimi amaçlanmayan hayvansal yan ürünler, genetiği değiştirilmiş yemler, organik ürünler, nakledilebilir süngerimsi beyin hastalığı ile ilgili getirilen özel düzenlemelerdeki hükümler saklı kalmak şartıyla, gıda amaçlı yetiştirilen hayvanlar ile gıda amaçlı olmayan hayvanlar için yemlerin piyasaya arzı ve kullanımı, etiketlenmesi, paketlenmesi ve sunumu ile ilgili hususları kapsıyor. Bu Yönetmelik, hayvanlar tarafından doğrudan veya dolaylı alınan suyu kapsamayacak. Ancak suya ilave edilmek üzere hazırlanan yemi kapsayacak.

Avrupa Birliğinin 13 Temmuz 2009 tarihli ve Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımına İlişkin Tüzüğüne paralel olarak hazırlanan Yönetmelik, bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

-YEM GÜVENİLİRLİĞİ VE PİYASAYA ARZ-

Yem, güvenilir ise ve hayvan refahı ve çevre üzerinde doğrudan olumsuz bir etkisi yoksa piyasaya arz edilebilecek ve kullanılabilecek. Güvenilir olmayan yem piyasaya sürülemeyecek. Yem işletmecisi, piyasaya arz ettiği yemin güvenilir, tanımlanan veya beyan edilen özelliklerine ve amacına uygun, bozulmamış ve ticari olarak uygun kalitede olmasını, mevzuata uygun olarak etiketlenmesini, paketlenmesini ve piyasaya arzını sağlamakla yükümlü olacak. Yemin, "Yemlerde Bulaşma, Süt İkame Yemleri, Bağlayıcı ve Denature Edici Yem Maddeleri, Yemlerde Kül Seviyesi ve Nem İçeriği ile İlgili Teknik Şartların" belirlendiği Ek1'e uygun olacak.

Onayı zorunlu olan yemler, Bakanlıktan onay alınmadan üretilemeyecek. İthalatı yapılamayacak ve piyasaya arz edilemeyecek. Yem katkı maddeleri ile özel besleme amaçlı yemler; onay alınması zorunlu yemler olacak.

-YEM İŞLETMECİLERİNİN SORUMLULUKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ-

Yem işletmecileri, yemlerin izlenebilirliği, piyasadan geri çekme ve hijyen ile ilgili yem mevzuatında belirtilen kurallara uymak ve kontrolleri altındaki üretim, işleme ve dağıtımın her aşamasında mevzuata uygunluğu sağlamakla yükümlü bulunacak. Yemi etiketleyen yem işletmecisi, karma yemde kullanılan yem maddelerinin isimlerini, tam olarak ağırlık oranları dâhil etiketleme bilgilerini, pazara sunulan yemin iddia edilen özelliklerinin veya içeriklerinin doğruluğunun tespiti için Bakanlık tarafından istenen her türlü bilgiyi sağlayacak.

İnsan veya hayvan sağlığı veya çevreye ilişkin herhangi bir acil durum ortaya çıkması durumunda, üretici ve alıcıların ilgili kanuni hakları korunarak, Bakanlık uygun gördüğü takdirde ve alıcının talebi halinde, imzalı teminat karşılığında ikinci fıkrada belirtilen bazı bilgileri alıcıya sağlayabilecek.

-KISITLAMA VE YASAKLAR-

Hayvan besleme amacıyla piyasaya arz edilen yemler, kullanımı yasaklanan maddeleri içeremeyecek, kısıtlanan maddeleri ise ancak belirlenen sınırlarda içerebilecek. Yasaklı maddeler ve kısıtlanan maddeler "Hayvan Besleme Amacıyla Kullanımı ve Piyasaya Sunumu Yasaklanan

Ve Kısıtlanan Maddeler Listesi"ne yer verilen Ek-2'de açıklandı. Acil önlem alınması gereken durumlarda Ek-2'de yapılacak değişiklik prosedürü tamamlanıncaya kadar, ihtiyati tedbir olarak Bakanlık, bazı yem maddelerinin kullanımını geçici olarak yasaklayabilecet veya kısıtlayabilecek.

-YEM ÇEŞİTLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE YEM KATKI MADDESİ İÇERİKLERİ-

Bakanlık, yem maddeleri, yem katkı maddeleri, veteriner ilaçları ve bunun gibi diğer başka ürünler arasındaki ayrımı netleştirmek amacıyla yemler ile ilgili ayırt edici özellikleri belirleyebilecek. Bakanlık, gerekli hallerde, yem mevzuatında tanımlanmayan yeni bir ürünle ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, söz konusu ürünün yem olup olmayacağına, değerlendirme yaparak karar verebilecek. Yem maddeleri ve tamamlayıcı yemlerdeki yem katkı maddelerinin düzeyi, yem katkı maddelerinin onaylanması ile ilgili mevzuattaki kullanım koşulları saklı kalmak kaydıyla, tam yemlerde belirlenen maksimum miktarların yüz katını aşamaz. Koksidiyostatlar ve histomonostatlar ise tam yemlerde belirlenen miktarların beş katını aşamayacak.

Özel besleme amaçlı yem yapımında kullanılacak yem maddeleri ve tamamlayıcı yemlerdeki katkı maddesinin düzeyi, tam yemlerde belirlenen maksimum miktarın yüz katını aşabilecek.

-ÖZEL BESLEME AMAÇLI YEMLERİN PİYASAYA ARZI-

Özel besleme amaçlı yemler, ancak özel besleme amaçlı yemler için hedeflenen amaçları ve gerekli besinsel özellikleri karşılıyor ise piyasaya arz edilebilecek. Özel besleme amaçlı yemler, kullanım amaçlarıyla ilgili en az bir özel kullanım amacına sahip olacak. Bakanlık, özel besleme amaçlı yemlerin kullanım amacını geri çekebilir, kullanım amacıyla ilgili özel koşullar ilave edebilir, kaldırabilir veya değiştirebilecek. Özel besleme amaçlı yemler ile ilgili Bakanlıkça kullanım amaçları listesi oluşturularak Bakanlık internet sitesinde yayımlanacak. Bu liste yapılan değişikliklerle güncellenecek.

-ÖZEL BESLEME AMAÇLI YEMLER İÇİN BAKANLIĞA BAŞVURULACAK-

Özel besleme amaçlı yemler için gerçek veya tüzel kişi tarafından Bakanlığa başvuruda bulunulacak. Başvurunun değerlendirilebilmesi için, söz konusu yemin özel bir yapıda olduğunu, arzu edilen özel besleme amacını karşıladığını, insan ve hayvan sağlığına, çevreye ve hayvan refahına olumsuz bir etkisinin olmadığını gösteren bilgi ve dokümanlar Bakanlığa sunulacak. Bakanlık, mevcut bilimsel ve teknolojik bilgilere dayanarak özel besleme amaçlı yemler ile ilgili başvuruyu değerlendirecek ve birinci ve ikinci fıkralardaki şartları sağlaması durumunda o yemi özel besleme amaçlı yem olarak onaylayacak. Uygun bulunmayan dosyalar gerekçeli bir yazı ile iade edilecek. Bakanlık özel besleme amaçlı yemlerle ilgili yapılan başvuruları altı ay içerisinde değerlendirerek karara bağlayacak. Değerlendirme sırasında talep edilebilecek bilgi, belge, araştırma ve analizler için geçen süre, bu süreye dahil edilmeyecek.

-YEMİN ETİKETLENMESİ VE SUNUMU, YANILTICI VEYA ALDATICI OLAMAYACAK-

Yemin etiketlenmesi ve sunumu, kullanıcıyı yanıltıcı veya aldatıcı şekilde olamayacak. Etiketleme ve sunumda; Yemin özelliğine veya kullanım amacına göre, özellikle yapısı, işleme veya üretim metodu, niteliği, bileşimi, içeriği, miktarı, dayanıklılığı, yemin amaçlandığı hayvan türleri veya kategorileri göz önüne alınacak. Yemde olmadığı halde birtakım etkiler veya özellikler varmış gibi veya benzer yemler ile aynı özelliklere sahip olduğu halde, diğerlerinden farklı özelliklere sahipmiş gibi gösterilemeyecek.

-ETİKETLERDE YEMLERLE İLGİLİ ÖZEL İDDİALAR-

Yem maddelerinin ve karma yemlerin etiketinde ve sunumunda, yemdeki bir maddenin varlığı ya da yokluğuna, belirli besinsel özelliklerine, işleme veya belirli bir fonksiyona yönelik olarak belirli şartlar altında dikkat çekici özel iddialarda bulunulabilecek

Yem maddeleri ve karma yemler kapalı paketlerde veya ambalajlarda pazarlanabilecek. Kapalı paket veya ambalaj açıldığında bozulacağından, bu paket veya ambalajlar tekrar kullanılamayacak.

-İSTİSNALAR-

İstisna olarak, dökme halde, açık paket ve ambalajlarda piyasaya sürülebilecek yemler şöyle olacak:

Yem maddeleri, tahıl ve meyvelerin bütün halde karıştırılarak elde edildiği karma yemler; Karma yem üreticileri arasındaki teslimatlar;Karma yem üreticisinden doğrudan yetiştiricilere yapılan teslimatlar; Karma yem üreticilerinden paketleme firmalarına yapılan teslimatlar; Son kullanıcıya, ağırlığı 50 kg'ı aşmayan miktarlarda yapılan satışlarda kapalı paketten veya ambalajdan alınan karma yemler; Blok yemler veya yalama taşları."

-YEM MADDELERİ KATALOĞU-

Bakanlık, ürün özellikleri hakkında bilgi oluşturmak ve bilgi alış verişini kolaylaştırmak, yem maddeleri ve karma yemlerin etiketlendirilmesinde ve yem sektöründe kullanılmak üzere yem maddeleri kataloğu hazırlayacak ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlayacak. Bu katalog ihtiyaca göre ilgili sektör paydaşları ile birlikte görüşülerek değiştirilebilir ve güncellenebilecek.

-İYİ ETİKETLEME UYGULAMA KILAVUZLARI-

Yemlerde etiketlemenin uygun ve doğru yapılmasını sağlamak amacıyla, biri gıda amaçlı hayvan yemleri, diğeri ev ve süs hayvanları yemleri için olmak üzere, ilgili sektör paydaşları tarafından iyi etiketleme uygulama kılavuzları oluşturulacak. Belirlenen bu iyi etiketleme uygulama kılavuzları Bakanlığın incelemesinden sonra onayı alınarak kullanılır. Bakanlık, iyi etiketleme uygulama kılavuzlarının geliştirilmesini ve sektörde uygulanmasını teşvik edecek.

-İDARİ YAPTIRIMLAR-

Bu Yönetmelik hükümlerine uymayanlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılacak.

-GEÇİŞ HÜKÜMLERİ-

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya sunulmuş olan yemler, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren bir yıl süre ile piyasada bulunabilecek. Yem işletmeleri, bu Yönetmeliğin yayımından önce ilgili yem mevzuatına uygun olarak bulundurdukları mevcut etiketleri altı ay süreyle kullanabilecek. Bu etiketlerin kullanıldığı yemler, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren bir yıl süre ile piyasada bulunabilecek.

-YEMLERDE NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODLARI BELİRLENDİ-

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, Yemlerin resmi kontrolünde mikroorganizmalar hariç yemin bileşiminin, katkı maddelerinin ve istenmeyen maddelerin tespiti için numune almayı; Numunelerin analiz için hazırlanması ve sonuçların açıklanmasını; Yemlerin resmi kontrolünde uygulanacak analiz metotlarını; Yemlerin resmi kontrolünde hayvansal kökenli bileşenlerin tespitinde kullanılacak analiz metotlarını; Kanatlı karma yemlerinin enerji değerinin hesaplanmasını; Kullanımı yasaklanan yem katkı maddelerinin yasal olmayan bir şekilde bulunmasının kontrolünde kullanılacak analiz metotlarını belirlemeyi amaçlıyor.

Avrupa Birliğinin 27 Ocak 2009 tarihli ve 152/2009 sayılı Yemin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına İlişkin Tüzüğüne paralel olarak hazırlanan yönetmelik bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

-YEM YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI-

Bakanlığın ayrıca, Yem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 25 Haziran 1974 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yem Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.Bu Yönetmelik bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

Reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bursa'da Akbank desteğiyle E-Ticaret Fırtınası esti
Bursa'da Akbank desteğiyle E-Ticaret Fırtınası esti
Çin-ABD rekabeti Ay’a kadar uzandı
Çin-ABD rekabeti Ay’a kadar uzandı